Analiza financijskih izvješća, prof.dr.sc. Marijan Karić

 
Pretraživanje
Dobrodošli
Ispis teksta

 

Dobrodošli na portal kolegija

Analiza financijskih izvješća Poslijediplomskog specijalističkog studija PODUZETNIŠTVO 

Ekonomskog fakulteta u Osijeku!

Obavijesti
Ispis teksta

Trenutno nema obavijesti

Plan rada do kraja semestra
Ispis teksta

 

 

 

Analiza financijskih izvješća
Ispis teksta

Opis kolegija

Kolegij Analiza financijskih izvješća obuhvaća pitanja izgradnje sustava financijskih informacija i komunikacija namijenjenog specifičnim potrebama poduzetnika pretežito u malim i srednjim poduzećima.

Prvi dio kolegija bavi se razmatranjem računovodstvenih postupaka pripreme informacija koje pridonose uspješnom početku i daljnjem razvitku poduzeća (uočavanje i korištenje povoljnih prilika, te poticanje inovacija). Pogodan računovodstveni sustav može otkloniti postojeće slabosti u praksi malih poduzetnika i omogućiti razvitak i podizanje uspješnosti poduzetništva. Stimulativne računovodstvene politike (na primjer, za obračun amortizacije) i poticajni porezni propisi (na primjer, olakšice za kupnju novih sredstava i oslobađanje od poreza radi pokrivanja gubitaka i izlaska poduzetnika iz kriznih situacija) mogu poticajno djelovati na poduzetništvo, smanjivanje sive ekonomije i veće oslanjanje poduzetnika na računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka.

Drugi dio kolegija bavi se istraživanjem financijskog stanja i problema korištenja računovodstvenih informacija u praksi poduzeća. Svrha je aktivnim sudjelovanjem polaznika utvrditi stvarne razloge nedovoljnog korištenja računovodstva i u praksi potaknuti primjenu suvremenih metoda pripreme financijskih informacija. Težište je na rješavanju praktičnih problema na temelju obrade i analize slučajeva iz prakse.

Ciljevi kolegija

·       Objasniti ulogu i mogućnosti suvremenog računovodstva u procesu odlučivanja o pokretanju i vođenju poslovnih pothvata.

·       Predstaviti metode pripreme računovodstvenih informacija za poslovno odlučivanje u malim poduzećima.

·       Steći povjerenje u vlastite sposobnosti pisanja i usmenog prezentiranja poslovnih i računovodstvenih informacija.

·       Potaknuti izgradnju računovodstvenih informacijskih sustava prilagođenih potrebama praćenja i kontrole financijske situacije u poduzeću.

 

Glavna područja

·   Računovodstveni sustav i temeljna financijska izvješća.

·   Planiranje potrebne imovine.

·   Izrada osnivačke bilance i projiciranje dobitka.

·   Upravljanje kreditima i naplata potraživanja.

·   Analiza prijelomne točke.

·   Izračun troškova na temelju aktivnosti.

Kolegij se odvija u slijedu 10 x 2 sata.

Ocjenjivanje studenata

Oblici vrednovanja znanja i maksimalni udjeli u ukupnoj ocjeni:

·    Timski pismeni rad (do 3 sudionika), prikaz i analiza slučaja iz prakse(25%)

·    Individualni stručni rad, analiza financijskih izvješća jednog poduzeća(15%)

·    Pristupni rad za završnu provjeru znanja (40%)

·    Prisustvo i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu (20%)

Konačne ocjene se utvrđuju na sljedeći način:

izvrstan (5)

91 - 100 %

vrlo dobar (4)

76 -  90 %

dobar (3)

61 -  75 %

nedovoljan (1)

0 -  60 %

Za ukupnu pozitivnu ocjenu nužna je pozitivna ocjena iz pristupnog rada, te najmanje 75 % odslušanih sati nastave.

 

Literatura:

·     Karić, M., Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet, Osijek, 2005.

·     Anthony, R.N., Pregled osnova računovodstva, prijevod s engleskog, Jakubin i sin, Zagreb, 1997.

·     Meigs, R.F. i W.B. Meigs, Računovodstvo: Temelj poslovnog odlučivanja, MATE, Zagreb, 1999.

·     McKay i Rosa, The Accountant's Guide to Professional Communications, The Dryden Press, 2000.

  

O kolegiju
Ispis teksta

 

Analiza financijskih izvješća

 

Prof. dr. sc. Marijan Karić

 

 http://oliver.efos.hr/nastavnici/mkaric/

mkaric@efos.hr

Izvođenje: izborni predmet, I. semestar,

20 sati, 4 ECTS bodova

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: